วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำไปจัดการอย่างเหมาะสมถูกต้องตามหลักวิชาการ  ณ สพป.เชียงใหม่ เขต 4