การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป. เชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 ในการนี้มี นางสาวบุณยรัตน์ สุวิชา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ,นางชฎาพร ปราโมทย์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ และนางบัวจันทร์  สุริโย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนที่สมัครตามโครงการฯ โดยมี นายธนวัฒน์  จรรย์เสงี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสว่าง และนายประเสริฐศักดิ์  เหมือนหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่วินสามัคคี ได้มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมการดำเนินการของโรงเรียน  ห้องประชุมหางดง สพป. เชียงใหม่ เขต 4

      

ประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางและร่าง TOR ครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ก่อนประถมและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางและร่าง TOR ครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ก่อนประถมและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 มีนาคม 2565 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำราคากลางและร่าง TOR ครุภัณฑ์คิดวิเคราะห์ก่อนประถมและประถมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565   ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันและควบคุมผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ขอประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์การที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอรายชื่อให้คณะทำงานพิจารณาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1648002209x1773568576_1-850

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ซึ่งเป็นการรับบริจาคสิ่งของจากประชาชน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้รับแจ้งจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เรื่อง โครงการเปิดเทอมใหม่ ปันน้ำใจ ส่งน้องไปเรียน ซึ่งเป็นการรับบริจาคสิ่งของจากประชาชน เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชนด้อยโอกาสทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมโอกาส เพื่อคืนโอกาส สร้างอนาคตเด็ก รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1648087787x89319201_1-8732