การประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

การประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทำลายหนังสือราชการ โดย นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี นายอุกฤษฎ์ รัตนวิชัย และนางสาวพัชรา ปวงสมุทร เป็นคณะกรรมการ พิจารณาหนังสือราชการที่ครบอายุการจัดเก็บที่เห็นสมควรทำลายให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548  ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

การประชุมคณะกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

การประชุมคณะกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เพื่อสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4