องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) ได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 6 (Short Science Film #6) จึงขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (หรือเทียบเท่า) ร่วมสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด “ภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์” ภายใต้แนวคิด “Science Around us :ฝ่าวิกฤตกับวิทย์รอบตัว” รายละเอียดดังต่อไปนี้ {31773610_1092564912254}_4198