การอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม ตามโครงการการส่งเสริมการจัดการ ศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564

การอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม ตามโครงการการส่งเสริมการจัดการ ศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานคุณธรรม ตามโครงการการส่งเสริมการจัดการ ศึกษาแนวพุทธด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ปีงบประมาณ 2564 โดยวิทยากร ศน.ฉวีวรรณ ไชยพิเศษ ผอ.ประคอง พิไรแสงจันทร์ และ ครูบุษกร สุริยา กลุ่มเป้าหมาย คือครูที่รับผิดชอบโครงงานคุณธรรมของโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผ่านระบบทางไกล Google Meet ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเชียงใหม่”

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเชียงใหม่”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ.สพป.เชียงใหม่.เขต 4 มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุม “คณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเชียงใหม่” ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุม สพป.เชียงใหม่ เขต 4

การอบรมพัฒนาครูถอดบทเรียน “จัดทำสื่อสารคดีสื่อสารความดี โครงงานคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ”

การอบรมพัฒนาครูถอดบทเรียน “จัดทำสื่อสารคดีสื่อสารความดี โครงงานคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ”

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการอบรมพัฒนาครูถอดบทเรียน “จัดทำสื่อสารคดีสื่อสารความดี โครงงานคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ” ได้รับความเมตตาจาก พระมหาเอนก จันทโชโต เป็นวิทยากร โดยมีนางฉวีวรรณ  ไชยพิเศษ ศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรและดำเนินการจัดอบรมให้กับคณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการคุณธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมีคณะทำงาน คือ นางบุษกร สุริยา ครูโรงเรียนบ้านกาดเขมวังส์  นางสาวหนึ่งฤทัย วามตา ครูโรงเรียนวัดประชาเกษม นางสาวกมลฉัตร กลอนสัน ครูโรงเรียนวัดกู่คำ และนายกลวัชร โชติวรนานนท์ ครูโรงเรียนบ้านสันป่าสัก ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting ณ ห้องประชุมหางดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

 

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ จัดโครงการสอนภาษาจีนออนไลน์

ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ จัดโครงการสอนภาษาจีนออนไลน์ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูสอนภาษาจีนในประเทศไทย รายละเอียดดังต่อไปนี้ {38583594_2382564118397}_ว900

แจ้งขยายระยะเวลารับสมัครการประกวดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแจ้งขยายระยะเวลารับสมัครและขอเชิญหน่วยงานที่สนใจ เข้าร่วมสมัครการประกวดแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ {56143913_1982564138260}_ว09654