วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนในโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ