ประชาสัมพันธ์ชุดเผยแพร่วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างการตระหนักรู้ที่ยั้งยืน รายละเอียดดังต่อไปนี้การพัฒนาที่ยั้งยืน