วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 13.30 น. นายประกอบกิตติ์  ปัสสวาท รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบองค์ประกอบที่1 ตัวชี้วัดที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 ตัวชี้วัดที่ 2และ3 ณ ห้องประชุม ทุ่งอ้อ