แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดดังต่อไปนี้แต่งตั้งรักษาการแทนผวจ.