การสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีคราวประชุมเมือ 4 สิงหารคม 2563 สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง