เสนอชื่อศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อเข้ารับการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น รายละเอียดดังต่อไปนี้เสนอชื่อศิษย์เก่ามข.ดีเด่น