สพฐ.สำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท19 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับม.ก