สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงได้พัฒนา APPLICATION LINE OA รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ระบบการให้บริการและถ่ายทอดองค์ความรู้