วันที่ 19 มิถุนายน 2563 นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 87 โรงเรียน แบ่งเป็นภาคเช้าโรงเรียนในสังกัดอำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอดอยหล่อ ภาคบ่าย อำเภอสารภีและอำเภอหางดง โดยมีนายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นางจุไร ภาโนชิต ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นพยานในพิธีลงนาม ก่อนพิธีฯได้มีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้บริหาร ครู และโรงเรียนที่มีผลงานการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธประสบความสำเร็จ และมอบรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 (ระดับประเทศ) โดยท่านรองไพโรจน์ เดชะบุญ ประธานในพิธี และ ท่านรองนิคม กีรติวรางกูร รอง ผอ.สพป.ชม.4 ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมสันป่าตอง