วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 23/2563 พร้อมด้วยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท , นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ,ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ video conference เพื่อรับฟังข้อราชการและแนวทางปฏิบัติจาก สพฐ.ดำเนินรายการโดยนายสุรศักดิ์ อินทร์ศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน ณ.ห้องประชุมหางดง