วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๔ ประธานการจัดการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน .ณ ห้องประชุมหางดง