วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:00 น นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาส รองผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต4 ประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดเรียงลำดับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนระหว่าง 61 ถึง 120 คนเพื่อขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2563 ให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กโดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาดังนี้ 1. โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียน 61- 120 คน 2. โรงเรียนที่ไม่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2560 และ 2562 3. ให้ความสำคัญโรงเรียนหลักที่มีการเรียนรวมหรือโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนมาเรียนรวมและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรอกข้อมูลการขอรับการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ สำหรับการเรียนการสอนฯผ่านเว็บไซต์ www.techno.bopp.go.th ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งสพป.เชียงใหม่ เขต 4 มีโรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 61 ถึง 120 คนจำนวน 29 โรงเรียนและไม่มีโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ.2560-2562 และเพื่อพิจารณาจัดเรียงลำดับความสำคัญโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 29 โรงเรียนเพื่อขอรับการจัดสรร โดยเน้นให้ความสำคัญกับโรงเรียนหลัก ที่มีการเรียนรวมหรือโรงเรียนที่มีแนวโน้มจะมีนักเรียนมาเรียนรวมและโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นลำดับแรก ณ ห้องประชุมสารภี