ขอยกเลิกการเข้าร่วมชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 รายละเอียดดังต่อไปนี้ กำหนดเลขประจำกระทรวงยุติธรรมในส่วนภูมิภาค