ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฎศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โครงการประกวดนาฎศิลป์