การจัดโรงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ม.สงขลาโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ