การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พ.ศ.63 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย