สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชาสัมพันธ์โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอด้านวิทย์ คณิตฯ และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท. รายละเอียด ดังต่อไปนี้ สสวท.รับสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียน