โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคมรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการเพชรนำ้เงิน ชั้นม.1 ปีการศึกษา 2563 รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม