โครงการptt inspiration 8 ปตท.สร้างแรงบันดาลใจสู่นักกีฬาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8  ให้กับเยาวชนอายุ 13-18 ปี ได้มีโอกาสพัฒนาความสามารถด้านกีฬาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับนานาชาติในอนาคต รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ ปตท.