การประกวดสื่อออนไลน์ป้องกันการทุจริต นักคิดสุจริต รุ่นที่ 2 ส่งผลงานภายในวันที่ 31สิงหาคม  2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้ประกวดสื่ออนไลน์ป้องกันการทุจริต