กลุ่มบริหารงานบุคคลแจ้งรายละเอียดประชาสัมพันธ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี 2562  รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษาประจำปี2562