อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภูมิภาค ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศ ในกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2 ของโครงการธนาคารธนชาติ รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
1. ด.ช.วชิรวิทย์ ชุ่มศรี ชั้นป.6
2. ด.ญ.ภัทรวรรณ ทาระตั๋น ชั้นป.6
3. ด.ช.ภรันยู ยอดเรือน ชั้น ป.4
4. ด.ญ.กัญญาภัทร คำแปง ชั้น ป.4
โดยมีครูผู้ฝึกซ้อม คือ นางผการัตน์ มูลยศ และนางสาววรารมย์ สมมุติ ทางโรงเรียนต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีอย่างยิ่ง