หลักเกณฑ์การรับรางวัล งานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2562 จัดโดยกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) รายละเอียด  ดังต่อไปนี้ เกณฑ์การรับรางวัลงานวันออมแห่งชาติ