ประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผ่านระบบบริการสถานศึกษา(SKP SCHOOL)  สามารถศึกษาหลักเกณฑ์ ได้ที่ www.ksp.or.th เลือกเมนู “บริการประชาชน”  บริการขอหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา