สพฐ.ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2562 โดยสแกน QR   CODE เพื่อตอบแบบสอบถามรายละเอียด  ดังนี้  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ  

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2562