ม.ราชภัฏเชียงใหม่ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ รายละเอียด ดังต่อไปนี้   ม.ราชภัฏเชิญชวนส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการ