รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่งคงของมนุษย์รายไตรมาส ปี 2561 รายละเอียด ดังต่อไปนี้ รายงานสถานการณ์ทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์