วันที่ 26  มิถุนายน  2561  นางสาวสุจินดา  อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ เป็นประธานในพิธีอ่านสาส์น  วันต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก   กอปรกับ เพื่อถวายราชสักการะ และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยเป็นล้นพ้น ในด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามแนวทางศาสตร์พระราชา “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านยาเสพติด  โดยการผนึกกําลัง รวมหัวใจไทยทั้งชาติ เพื่อต่อต้านยาเสพติด โดยมีกรอบแนวคิดและคำขวัญคือ

“ไทยนิยม  ยั่งยืน แก้ไขปัญหายาเสพติด”

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนบ้านไร่ ได้ร่วมกิจกรรมโดยแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโวยการสวมเสื้อขาว  และเขียนป้ายคำขวัญ เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมี นางพิทยาธร  อะตะมะ  ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และนางนิรชญาวรรณ  มีณรงค์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ  และกิจกรรมประกอบด้วยครูจำนวน  11   คน   นักเรียนจำนวน  109  คน และประชาชน บริเวณใกล้เคียง โรงเรียนบ้านไร่ได้  ร่วมมือร่วมใจเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เป็นระยะทาง  ประมาณ  2  กิโลเมตร  เพื่อให้เยาวชน  และประชาชนทั่วไปได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติด และร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในครั้งนี้