วันที่9มีนาคม2561 เวลา09.30 – 11.30 น.ตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ” หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560″ สร้างรากฐานคุณภาพชีวิต สู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ผ่านระบบ VDO CONFERENCE ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4
ภาพ/ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ