วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นางไปรผดา โปรติบุตร รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ปฏิบัติราชการแทนเป็นประธานในการประชุมชี้แจง แนวทางการดำเนินงานและลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานโครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จังหวัดเชียงใหม่โดยโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 3 โรงเรียน คือโรงเรียนบ้านหนองเต่า โรงเรียนบ้านห้วยข้าวลีบ โรงเรียนแม่วินสามัคคี ณ อาคารทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4