ม.มหิดลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อมรุ่น 2 ณ จังหวัดลำปางเพื่อรับสมัครเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 55 คนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 9 จังหวัด รายละเอียด ดังต่อไปนี้ โครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อมรุ่น2