มูลนิธิช่วยครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561 จะให้ทุนการศึกษาแก่บุตรครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ประจำปี 2561 สำหรับผู้ที่กำลังจะจบม.ต้น1ทุนกำลังจะจบม.ปลาย 1 ทุนรายละเอียด ดังต่อไปนี้ ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคากรทางการศึกษา