วันที่ 31 มกราคม 2561 ณ นายสมัคร  มูลประการ  ผอ.โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำคณะผู้บริหารและ คณะครูตัวแทนสายชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการงานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 “โอกาสเชียงใหม่ 4.0”  ทั้งนี้ นางพิมพ์ผกา เมืองไสย ครูเชี่ยวชาญ  โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้รับคัดเลือกเป็นครูที่มีผลงานนวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้อย่างยั่งยืนและโดดเด่น และได้มีการนำผลงานนวัตกรรมนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมรับเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรคุณ Super Teacher ระดับ 2 ห้องลีลาวดี 2 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเขียงใหม่