วันที่ 30 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ เพี่อรับทราบนโยบายเร่งด่วน และหารือข้อราชการงานสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่