ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 เพื่อให้เป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ บรรลุผลสัมฤทะ์ตามเป้าหมายที่กำหนด จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ลดปริมาณขยะตามหลักการ 3 ช 1.ใช้น้อย 2.ใช้ซำ้ 3.และนำกลับมาใช้ใหม่ จังหวัดสะอาด แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด