สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาประชาสัมพันธ์เชิญชวนใช้บริการฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา  ThaiEdreseach และ OEC Knowledge and Data Center ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   รายละเอียดดังต่อไปนี   http://www.thaiedresearch.org/index.php/home/content/manual