ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตรเร่งรัด”เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่องค์การภาครัฐแบบดิจิทัล” อบรมภายในประเทศ ระหว่างมกราคม-มีนาคม2561 ณ โรงแรมสยาม แอท สยา เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ อบรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ ดูงานครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์  2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-29 มีนาคม  2561 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ หลักสูตรเร่งรัด