ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในการประชุมพิจารณา โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานในการประชุมพิจารณา โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 31มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในการประชุมพิจารณา โครงการ/กิจกรรมที่วางแผนจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย ตัวชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561

รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561

วันพุธที่ 31มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต ผู้อำนวยการกลุ่ม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 4/2561 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง

วันที่ 29 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ได้มอบหมายให้ นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ปฏิบัติราชการแทน นำคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ออกติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีการขอความช่วยเหลือเพื่อขอทุนการศึกษาของ ด.ญ.วราภรณ์ คุณต๊ะเสน นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนวัดประชาเกษม(น้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง) พร้อม มอบสิ่งของ เครื่องใช้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบี้องต้น โดยมี นายธีรพิชญ์ เตปา ผอ.โรงเรียนวัดประชาเกษม(น้ำซุ้ม – ห้วยกว้าง) ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

   

                                                                                   

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดศรีคำชมภู อำเภอสารภี

ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดศรีคำชมภู อำเภอสารภี

วันที่ 30 มกราคม 2561 นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เดินทางไปตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดศรีคำชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการศึกษาของโรงเรียน นโยบายการอ่านออกเขียนได้ และติดตามการใช้อินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในช่วงของการเปลี่ยนผ่านระบบใหม่ ตามนโยบายของกระทรวงเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต โดยมี นายอินทร์ศร จอมแปง ผอ.โรงเรียนวัดศรีคำชมภู พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเยี่ยม

   

   

   

   

โรงพยาบาลสวนปรุงขอเชิญชวนส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกด้านสุขภาพจิต

โรงพยาบาลสวนปรุงกำหนดจัดงาน “80 ปี สุขภาพจิตดีกับโรงพยาบาลสวนปรุง” ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ(คุ้มขันโตก) อ.เมืองเชียงใหม่ ขอเชิญชวนส่งประวัติและผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในเขตภาคเหนือ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล และการบันทึกประวัติไว้ใน Hall of Frame สุขภาพจิต และมอบรางวัลในวันดังกล่าว กำหนดส่งผลงานภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ มูลนิธิสุขภาพจิต โรงพบาบาลสวนปรุง รายละเอียด ดังต่อไปนี้รพ.สวนปรุงเชิญชวนส่งผลงานประกวด