คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติหลักสูตรและการสอนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 4 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2561 ขอเรียนเชิญส่งบทความและเข้าร่วมประชุม โดยเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆได้ตามระเบียบของทางราชการ5โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ