สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนประจำปี 2561รายละเอียด  อบรมประชาสัมพันธ์