สถาบันลูกโลกสีเขียว ได้จัดการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 ในหัวข้อ วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน นำ้ ป่า เพื่อให้กำลังใจแก่บุคคลที่ทำความดีเพื่อสังคม รายละเอียดดังนี้ รางวัลลูกโลกสีเขียว