สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาฯประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาศึกษาดูงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยกรอกแสดงความประสงค์ส่งล่วงหน้า 15 วัน  รายละเอียดเชิญเยี่ยมชมสภานิติบัญญัติ