โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ จัดทำวารสาร “บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์” ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ ในวารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 ประจำเดือนกรกฎาคม- ธันวาคม  2560 รายละเอียด ดังนี้  ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์