26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันต้านภัยยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2560 ตามนโยบายรัฐบาลและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พิษภัยของยาเสพติด  ณ โรงเรียนบ้านหัวริน โดย ดร.บุญสม ยานะธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวริน เป็นประธานในพิธี มีคณะครูทุกคนร่วมกิจกรรม มีนักเรียนร่วมกิจกรรม ตั้งแต่ ป.1-ม.3 จำนวน 113 คน  และได้รับเกียรติจากรองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งสะโตก รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรสันป่าตอง ประธานและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัวริน ร่วมเป็นเกียรติ และเป็นวิทยากรในการอบรม ทำให้กิจกรรมสำเร็จด้วยดีนักเรียนร่วมกิจกรรมเกิดทักษะชีวิตในการปฏิบัติตนเองให้พ้นภัยยาเสพติด