20 มิถุนายน 2560  โรงเรียนบ้านห้วยตอง ขอขอบคุณ คณะทันตแพทย์ จากโรงพยาบาลแม่วาง  ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ เดินทางมาเยี่ยมเยือน พร้อมกับตรวจสุขภาพ ปากและฟัน ให้กับนักเรียน  ชั้น อนุบาล1 – ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านห้วยตอง  อ.แม่วาง  จ.เชียงใหม่

มนตรี  ไชยบุญทา   ภาพ/ข่าว